ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

    Ամբիոնը կազմավորվել է, որպես տեխնիկական առարկաների ցիկլային հանձնաժողով, այնուհետև վերանվանվել` բնագիտության ամբիոն, այժմ՝ ընդհանուր բնագիտական և մաթեմատիկական առարկաների ամբիոն :

                  Ամբիոնի վերահսկողության տակ են գտնվում հետևյալ առարկաները.

 • Ֆիզիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Օրգանական քիմիա
 • Անալիտիկ քիմիա
 • Ֆիզ.կոլ.քիմիա
 • Մաթեմատիկա/ Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն
 • Համակարգչային օպերատորական գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Մանրէակենսաբանություն
 • Կաթի և կաթնամթերքի մանրէակենսաբանություն
 • Կաթի և կաթնամթերքի կենսաքիմիա
 • Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում

 

                    Ամբիոնում ընդգրկված առարկաներից մի քանիսը դասավանդվում են քոլեջի բոլոր մասնագիտական խմբերում: Պարբերաբար թարմացվում են դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ուս. պլաները:

                   Ամբիոնում ընդգրկված բոլոր առարկաներից դասախոսները ունեն տեսական մեթոդական, հետազոտական աշխատանքներ:

                  Ամբիոնում ընդգրկված առարկաները դասավանդվում է ժամանակակից նորացված մեթոդներով` համալրված թեստային, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներով:

                    Ամբիոնը հագեցած է կահավորված կաբինետ լաբորատորիաներով և համակարգչային դասասենյակով:

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 
 • Տնտեսագիտության հիմունքներ
 • Կառավարում
 • Մենեջմենթ
 • Աշխատակազմի կառավարում
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 • Կառավարման ընդհանուր կարողություններ /Մենեջմենթ/
 • Մարքետինգ։ Մարքետինգային հմտություններ
 • Կիրառական տնտեսագիտություն և գործարար հմտություններ
 • Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ
 • Մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն
 • ՆԶՊ, Քաղ.պաշտ. և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
 • Ֆիզիկական կուլտուրա
 • Կազմակերպության էկոնոմիկական կառավարում
 • Գործարար հաղորդակցություն
 • Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

 

 • Պատմություն
 • Իրավունքի հիմունքներ
 • Քաղաքագիտություն և սոցիոլոգիա
 • Հաղորդակցություն։Հաղորդակցության հմտություններ
 • Սպասարկման վարվելակերպ և իմիջ
 • Ղեկավարման հմտություն, հոգեբանություն և հյուրընկալության էթիկետ
 • Մշակութաբանություն
 • Հասարակագիտություն
 • Հայոց լեզու
 • Հայ գրականություն
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
 • Հայոց պատմություն
 • Ձեռներեցություն
 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրություն
 • Ղեկավարման հմտություն, հոգեբանություն և սպասարկման էթիկետ
 • Ուղղագրություն, ուղղախոսություն, կետադրություն
 • Մասնագիտական հայոց լեզու պատմաճարտարապետական և մշակութային բնագավառում
 • Մասնագիտական հայոց լեզու զբոսաշրջային ծառայությունների ոլորտում։

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

 
 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրությունը զբոսաշրջության ոլորտում
 • Հյուրանոցների, զբոսաշրջային համալիրների և դրանց համարների տեսակները և դասակարգումը
 • Հասարակական սննդի կազմակերպման ծառայություններ
 • Փոխադրամիջոցներ
 • Փոխադրման ծառայություններ զբոսաշրջության մեջ
 • Ստորաբաժանման աշխատակիցների կառավարում և վերահսկում
 • Համագործակցություն համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ
 • Զբոսաշրջային փաթեթի մշակում
 • Զբոսաշրջային փաթեթի նախահաշվի կազմում
 • Զբոսաշրջային փաթեթի ներկայացումը համապատասխան գործակալներին, զբոսաշրջային փաթեթի բարելավում և իրացում
 • Զբոսանավարկություն
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների /Թիքեթինգ/ կիրառումը զբոսաշրջության մեջ
 • Հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ճանաչողություն
 • Հիմնական ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցային համալիրներում
 • Օժանդակ և լրացուցիչ ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • Միջոցառումների (MICE) կազմակերպում և սպասարկում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • ՀՀ և միջազգային օրենսդրությունը սպասարկման և զբոսաշրջային ոլորտում
 • Կոնֆլիկտների, փոփոխությունների և սթրեսների կառավարումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
 • Զբոսաշրջային ոլորտի միջազգային կարգավորումները
 • Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչում
 • Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
 • Աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջային աշխարհագրություն

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

 
 • Հունարեն/ նախասիրական և պարտադիր
 • Հունարեն/ նախասիրական և պարտադիր
 • Պարսկերեն
 • Անգլերեն
 • Անգլերեն՝ գրավոր, բանավոր՝ տարբեր մակարդակներով
 • Մասնագիտական հաղորդակցում անգլերենով
 • Ռուսաց լեզու
 • Ռուսաց լեզու՝ գրավոր, բանավոր՝ տարբեր մակարդակներով
 • Մասնագիտական հաղորդակցում ռուսերենով
 • Գործավարություն հասկացողությունը և իրավական կարգավորումը

ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

Տեխնոլոգիական ամբիոնը քոլեջի հիմնական և ծավալուն ամբիոններից մեկն է: Ամբիոնը վերահսկում է հետևյալ առարկաների դասավանդման կազմակերպման գործընթացը։

 • ՀՍՕ խոհանոցային գույքի շահագործում
 • Կարամելի պատրաստման հմտություններ
 • Կոնֆետների և իրիսի պատրաստման հմտություններ
 • Շոկոլադի և կակաո փոշու պատրաստման հմտություններ
 • Մարմելադի և պաստեղի պատրաստման հմտություններ
 • Դրաժեի, հալվայի պատրաստման հմտություններ
 • Թխվածքաբլիթի պատրաստման հմտություններ
 • Վաֆլու պատրաստման հմտություններ
 • Տորթի և հրուշակեղենի պատրաստման հմտություններ
 • Կեքսերի, ռուլետների և անուշահացերի պատրաստման հմտություններ
 • Արևելյան քաղցրավենիքի պատրաստման հմտություններ
 • Ցորենի ալյուրից հացի, հացաբուլկեղենի, կիսապատրաստվածքների պատրաստման հմտություններ
 • Տարեկանի ալյուրից հացի, հացաբուլկեղենի, կիսապատրաստվածքների պատրաստման հմտություններ
 • Ցորենի և տարեկանի խմոր․ մշակման , խմորային պատր․ թխման հմտություններ
 • Մակարոնեղենի պատրաստման հմտություննեՐ
 • Մանրէակենսաբանություն
 • Գործընթացներ և ապարատներ
 • Պրոցեսներ և ապարատներ
 • Աշխատանքի անվտանգության սանիտարիա և հիգիենա
 • Հացի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխ․ սարքավորումներ
 • Արտադրության կազմակերպում
 • Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն
 • Հումքի նախնական և ջերմային մշակում
 • Պանրի արտադրության կազմակերպում
 • Արտադրության տեխնոքիմիական վերահսկողություն
 • Հացի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության մեջ օգտակար հումքի և օժանդակ նյութերի բնութագրման և ընտրության հմտություններ
 • Պատրաստի արտադրանքի ձևավորում և փաթեթավորում
 • Կարագի արտադրության կազմակերպում
 • Պաղպաղակի արտադրության կազմակերպում
 • Կաթնային պահածոների արտադրության կազմակերպում
 • Կաթնային հիմքով մանկական սննդի տեխնոլոգիա
 • Երկրորդական հումքից պատրաստվող կաթնամթերքի տեխնոլոգիա
 • Կաթի սերի արտադրություն
 • Թթու կաթնամթերքի արտադրություն
 • Կաթնաշոռի արտադրություն
 • Կաթի ընդունում և վերամշակում
 • Կաթի տարաների լցման հոսքագծեր
 • Հումքի և սննդամթերքի անվտանգություն/ընտրովի/
 • Կաթի և կաթնամթերի տեխ․ քիմ․ վերահսկողություն
 • Տար․ սարք․ և սարքավ․ նախ․ գինու արտ․
 • Տար․ սարք․ և սարքավ․ նախ․ գարեջրի արտ․
 • Խաղողի մթերում և վերամշակում
 • Հատիկի մթերումը և վերամշակումը գար․
 • Քաղցուի պարզեցումը և խմորումը
 • Փլուշի թրմեցումը և մասն․ կամ լրիվ խմոր․ գին․
 • Գինիների խնամք, հնեցում, մշակում
 • Որակի հսկումը գինեգործության մեջ
 • Շշալցման իրականացումը գինու արտ․
 • Գինու արտադրության տեխնոլոգիա
 • Խաղողի սեղանի գինիների արտ․ տեխն․ գործընթացի վարման հմտություններ
 • Հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների արտ․ տեխն․ գործընթացի վարման հմտություններ
 • Խաղացող գինիների արտադրություն
 • Կոնյակի արտադրություն
 • Որակի հսկումը կոնյակի արտադրության մեջ
 • Ածիկի պատրաստումը գարեջրի արտադրության մեջ
 • Գարեջրի քաղցուի պատրաստում
 • Գարեջրի քաղցուի խմորումը
 • Ֆիլտրում
 • Գինու և կոնյակի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Օղի-լիկյորային արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Գարեջրի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Գարեջրի որակի գնահատում և համտես
 • Շշալցման իրականացումը գարեջրի արտ․ մեջ
 • Սպիրտի արտադրություն/ընտրովի/
 • Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա, ավտոմատիկա
 • Ստանդարտացում, սերտիդիկացում, մետրոլոգիա
 • Աշխատանքի անվտանգություն և սան․ հիգիենա
 • Անվտանգություն և առաջին օգնություն
 • Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիաներ
 • Օղի-լիկյորային արտադրանքի, գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիա
 • Սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Սննդային խտանյութերի արտ․ տեխ․ սարքավորումներ
 • Օրգանական գյուղատնտեսություն

 

 Ամբիոնի դասավանդող դասախոսները ղեկավարվում են նոր պետական ծրագրերով:

 Երեք տարի անընդմեջ քոլեջում կազմակերպվել է "USAID VIRGINICE TECH" սեմինար պարապմունքներ, որոնց մասնակցել են ամբիոնի գրեթե բոլոր անդամները:

 Բոլոր մասնագիտական առարկաներից քոլեջում գործում են կաբինետ-լաբորատորիաներ, որոնք հնարավորինս հագեցված են սարքավորումներով, գրականությամբ, դիդակտիկ նյութերով, որոնք պարբերաբար թարմացվում են: Ամբիոնում մեծ ուշադրություն է դարձվում գործնական աշխատանքների կատարմանը:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

 

 • Սպասարկման արտադրության կազմակերպում
 • Նախուտեստների պատրաստում և տեխնոլոգ․ վերահսկում
 • Ապուրների և թանձրուկների պատրաստում և տեխնոլոգ․ վերահսկում
 • Ձկից և ոչ ձկնային ծովամթերքների խոհ․ արտ․ ստացում և տեխն․ վերահսկ․
 • Մսից և մսամթերքից կերակրատեսակների պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Թռչնամսից կերակր․ պատ․ և տեխն․ վերահսկ․
 • Որսամսից խոհարարական արտադրանքի ստացում և տեխ․ վերահսկ․
 • Ձավարեղենից, ընդեղենից և մակարոն․ կերակրատեսակների պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Բանջարեղենից և սնկերից խոհ․ արտ․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Ալր․ արտադրանքի պատր․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Աղանդերի պատր․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Միջազգային խոհանոցի ճանաչված կեր․ պատ․ և տեխ․ վերահսկ․
 • Տաք և սառը ըմպելիքների պատր․
 • Բաղադրատոմսի, կերակրացանկի կազմում
 • Սննդամթերքի ձևավորում և փաթեթավորում
 • Սեղանի ձևավորում և սպասքադրում
 • Հումքի նախնական և ջերմային մշակում
 • Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիա/ընտրովի/
 • Սննդային հավելումներ/ ընտրովի/
 • Դիետոլոգիա

 

 

  Ամբիոնի դասախոսները մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց մասնագիտական առաջընթացի զարգացմանը, ուսումնամեթոդական համալիրի հարստացմանը: Նրանք այդ նպատակով կազմել և կազմում են հետաքրքիր տեխնոլոգիական քարտեր, բաղադրատոմսերի հավաքածուներ, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։

 

Դրանցից են՝

 • «Ապուրներ»,
 • «Հունական խոհանոց»,
 • «Հայկական ավանդական խոհանոց»,
 • «Հասարակական սնունդ»
       Հետազոտական մեծածավալ աշխատանքներ են կատարել «Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության տարբեր կուրսերի ուսանողները՝ իրենց դասախոսների ղեկավարությամբ: Այդ աշխատանքներից են «Սննդում օգտագործվող դեղաբույսերը», «Ազգային խոհանոցի պատմությունից», «Միջազգային խոհանոց», «Աշխարհի համերը»:   
        Ուսանողները մասնակցում են ՀՀ մարզերում, ինչպես նաև արտերկրում կազմակերպվող փառատոնների:

    Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտին կազմակերպվում են գործնական կարողությունների, հմտությունների ստուգատեսներ:

   Ուշագրավ էր վերջերս կազմակերպած «Դդմի փառատոնը», որին մասնակցում Էր Հունաստանի պատվիրակությունը դեսպանի գլխավորությամբ:

   Քոլեջը միջազգային հասարակական կազմակերպությունների և գործատուների հետ ունի սերտ համագործակցություն: Այդ համագործակցության արդյունքում շատ ուսանողներ և դասախոսներ եղել են արտասահմանյան մի շարք երկրների համապատասխան քոլեջներում՝ հիմնականում փորձի փոխանակման նպատակով: Այդ երկրներից են Ռուսաստանը, Չեխիան, Էստոնիան, Հունաստանը, Իտալիան, Լյուքսեմբուրգը, ուր մեր ուսանողները ներկայացրել են մեր ազգային խոհանոցը և հաճախ վերադարձել մրցանակներով, շնորհակալագրերով։