Ընդհանուր բնագիտական առարկաների ամբիոն

 
Ամբիոնը կազմավորվել է, որպես տեխնիկական առարկաների ցիկլային հանձնաժողով, այնուհետև վերանվանվել` բնագիտության ամբիոն: Ամբիոնի վերահսկողության տակ են գտնվում հետևյալ առարկաները.
1. Ղարիբյան Հասմիկ - ամբիոնի վարիչ
2. Վարդանյան Հրաչյա /ն.հ./
3. Էլոյան Հակոբ
4. Պապիկյան Ժենյա
5. Պապիկյան Վազգեն /ն.հ./
6. Ղազարյան Մելանյա /ն.հ./
7. Աթանեսյան Աղավնի
8. Մովսիսյան Կարինե
9. Պալոյան Ռուզաննա
10. Պետրոսյան Էմմա
11. Ավագյան Գեդևոն
12. Կուլիկովա Լյուդմիլա
13. Պապանյան Աննա
Image
Image
 • Ֆիզիկա
 • Ինֆորմատիկա
 • Կենսաբանություն
 • Քիմիա
 • Օրգանական քիմիա
 • Անալիտիկ քիմիա
 • Ֆիզ.կոլ.քիմիա
 • ՆԶՊ
 • Քաղ.պաշտ. և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
 • Համակարգչային օպերատորական գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 • Հաղորդակցման հմտություններ /պիլոտային/
 • Էկոլոգիայի հիմունքներ
 • Անվտանգություն և առաջին օգնություն
 • Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում
 • Ֆիզիկական կուլտուրա
Ամբիոնում ընդգրկված առարկաներից մի քանիսը դասավանդվում են քոլեջի բոլոր մասնագիտական խմբերում: Պարբերաբար թարմացվում են դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ուս. պլաները: Ամբիոնում ընդգրկված բոլոր առարկաներից դասախոսները ունեն տեսական մեթոդական աշխատանքներ: Ամբիոնում ընդգրկված առարկաները դասավանդվում է ժամանակակից նորացված մեթոդներով` համալրված թեստային, լաբորատոր և գործնական աշխատանքներով: Ամբիոնը հագեցած է կահավորված կաբինետ լաբորատորիաներով և համակարգչային դասասենյակներով:

Սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական առարկաների ամբիոն

 
1. Հարությունյան Լուսինե - ամբիոնի վարիչ
2. Խաչատրյան Գայանե Շ.
3. Հակոբյան Լիլիթ
4. Ալեքսանյան Շահանդուխտ
5. Մայիլյան Մերի
6. Ներկարարյան Սիրանուշ /համատեղող/
7. Սիրադեղյան Արթուր /համատեղող նույն.գործ.մոտ/
1. Տնտեսագիտության հիմունքներ
2. Կառավարում
3. Մենեջմենթ
4. Աշխատակազմի կառավարում
5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
6. Կառավարման ընդհանուր կարողություններ /Մենեջմենթ/
7. Մարքետինգային հմտություններ
8. Կիրառական տնտեսագիտություն և գործարար հմտություններ
9. Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության հմտություններ
10. Մարքետինգ
11. Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և մետրոլոգիա
12. Մթերային ապրանքների ապրանքագիտություն
13. Ստանդարտացում, հավաստագրում և չափագիտություն
14. Մաթեմատիկա /Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն/
Ամբիոնի կազմի մեջ մտնող դասախոսները յուրաքանչյուր ուս.տարվա վերջում հաշվի առնելով վերադասից իջեցվող փոփոխությունները, ինչպես նաև ուսումնական պլաների և ծրագրերի փոփոխությունները, գալիք ուսումնական տարվա համար վերանայում են գործող ծրագրերը և իրենց կողմից մշակված դասախոսությունների թեմաներում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ: Ամբիոնի բոլոր դասախոսները պարբերաբար մասնակցնել են մոդուլային ուսուցմանն անցնելու համար կազմակերպված սեմինար պարապմունքներին:

Պատմա-հասարակագիտական առարկաների ամբիոն

 
1. Պատմություն
2. Իրավունքի հիմունքներ
3. Քաղաքագիտություն և սոցոլոգիա
4. Հաղորդակցություն
5. Հաղորդակցության հմտություններ
6. Սպասարկման վարվելակերպ և իմիջ
7. Բարոյագիտություն /նախասիրական/
8. Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում /նախասիրական/
9. Հոգեբանության հիմունքներ
10. Ղեկավարման հմտություն, հոգեբանություն և հյուրընկալության էթիկետ
11. Գործարար հաղորդակցման հմտություններ
12. Կոնֆլիկտների, փոփոխությունների և սթրեսերի կառավարումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում
13. Մշակութաբանություն
14. Հասարակագիտություն
15. Հայ ժող.պատմություն
1. Ոսկանյան Վարդուհի - ամբիոնի վարիչ
2. Սիրադեղյան Արթուր /ն.հ./
3. Խաչատրյան Գայանե Շ.
4. Արզիևա Էմմա
5. Վարդանյան ՄարտինImage
Պատմա-հասարակագիտական ամբիոնը իր աշխատանքները իրականացնում է պետականորեն սահմանված ուսումնական ծրագրերին համապատասխան: Ամբիոնի դասախոսական կազմը ունի բարձր որակավորում, անցել է երկար ուսումնական փորձաքննություն, մասնակցել է վերապատրաստման կենտրոնների կողմից կազմակերպված բազմաթիվ սեմինարների, ստացել որակավորման հավաստագրեր: Հասարակագիտական ամբիոնը վերահսկում է առարկայական ծրագրերի կազմումն ու կատարումը, հաստատում է օրացուցային թեմատիկ պլանները, կազմակերպում և քննարկում է փոխադարձ դասալսումները, բաց դասերը, մշակում և իրականացվում է միջոցառումներ, ապահովում է տեստերի ժամանակին և որոկյալ մշակումը, կազմակերպում ուսումնական գործընթացում նորագույն մեթոդների, ձևերի, նվաճումների ներդրման աշխատանքները:

Զբոսաշրջության և սպասարկման ամբիոն

 
1. Զբոսաշրջության պատմություն, ձևերն ու տեսակները
2. Զբոսաշրջությունը Հայաստանում
3. ՀՀ և միջազգային օրենսդրությունը զբոսաշրջության ոլորտում
4. Հյուրանոցների, զբոսաշրջային համալիրների և դրանց համարների տեսակները և դասակարգումը
5. Հասարակական սննդի կազմակերպման հաստատությունների տեսակները և դասակարգումը
6. Հիգիենայի և անվտանգության կանոնները, իրավունքները և պարտականությունները, գործարար էթիկետ
7. Փոխադրամիջոցներ
8. Ստորաբաժանման աշխատակիցների կառավարում և վերահսկում
9. Համագործակցություն համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ
10. Զբոսաշրջային փաթեթի կազմում
11. Զբոսաշրջային փաթեթի նախահաշվի կազմում
12. Զբոսաշրջային փաթեթի ներկայացումը համապատասխան գործակալներին, զբոսաշրջային փաթեթի բարելավում և իրացում
13. Զբոսաշրջային աշխարհագրություն
14. Զբոսանավարկություն
15. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ /Թիքեթինգ/
16. Հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների ճանաչողություն
17. Հիմնական ծառայությունների կազմակերպումը հյուրանոցային համալիրներում
1. Ալավերդյան Գայանե - ամբիոնի վարիչ
2. Բարսեղյան Անժելիկա
3. Գևորգյան Ռիմա
4. Բաբայան Ելիզավետա
5. Աղախանյան Ստեփան /ն.հ./
6. Գալեչյան Անահիտ
7. Արզիևա Էմմա
8. Թորոսյան Անի
Image
Ամբիոնի առարկայական ծրագրերը կազմվում են Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտի բիզնեսը միջին մասնագիտական կադրերով համալրելու ռազմավարությամբ: Առարկաներին հատկացվող ժամերը կամ նոր առարկաների դասավանդման խնդիրները ամբիոնը լուծում է քոլեջի ղեկավարության հետ միասին, քննարկումների և ընդհանուր եզրահանգումների հիման վրա` համաձայն պետական առարկայական չափորոշիչների:
Ամբիոնը իր կրթական և ուսումնական ծրագրերը փորձում է ձևավորել աշխատաշուկայի պահանջարկի նկատմամբ ճկուն քաղաքականություն իրականացնելով: Այնպես որ չի բացառվում, որ դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշակի փոփոխություններ կրի: Նման փոփոխությունները կատարվում են գործնական նկատառումներով և ունեն ուսանողներին աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան գործնական կարողություններով օժտելու նպատակ:

Հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոն

 
Հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոնի ուսուցման առաքելությունը բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումն է: Ուսուցումն իրականացնում են ամբիոնում ներառված Հայոց և ռուսաց լեզուներ դասավանդող, մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող, վերապատրաստման տարբեր ծրագրերին մասնակցած դասախոսներ:

Մասնագիտական փորձառության, երկար տարիների մանկավարժական աշխատանքի լավագույն արդյունքը նրանց կողմից կազմակերպած բազմաբնույթ միջոցառումներն են, բաց, հետազոտական խնդրահարույց դասերը: Իսկ «Հայրենիք», «Հայրենասիրություն» դասերը կերտվում են պատմամշակութային վայրեր դաս-էքսկուրսիաներով:

Ծրագիր – ուսուցում – արդյունք կրթական համակրգում մենք սիրում կիրառել նորը, առաջավորը և ինքնատիպը:

Ուսուցման մեթոդների բազմազանությունը մեր դասընթացի շարժիչ ուժն է, իսկ ուսումնամեթոդական համալիրի գործածությունը` ամենօրյա մեր աշխատանքի հիմքը:
Դասընթացից բխող բանավեճերը, երկխոսությունները, բեմականացումները նպաստում են բանավոր խոսքի զարգացմանը:

Մենք սիրում ենք աշխատել և բարձր պահել մանկավարժի կոչումը: Մեր աշխատանքը շարունակվող է, նորարար, արդյունավետ:
Image

Սննդի արդյունաբերության տեխնոլոգիայի ամբիոն

 
Տեխնոլոգիական ամբիոնը քոլեջի հիմնական և ծավալուն ամբիոններից մեկն է: Ամբիոնը վերահսկում է հետևյալ առարկաների դասավանդման կազմակերպման գործընթացը.
• Հանրային սննդանթերքի տեխնոլոգիա – Ն.Սահակյան, Հ. Գալստյան
• Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա – Ջ. Սահակյան (ամբիոնի վարիչ)
• Հաց., մակարոն. և հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիա – Լ. Չիրքինյան
• Գարեջրի և ոչ ալկոհոլ. խմիչքների տեխ. և կազմակերպում – Մ.Մնացականյան
• Սպասարկման կազմակերպում – Ն. Սահակյան
• Ռեստորանային գործ – Ն. Սահակյան
• Տեխ.քիմ.վերահսկողություն
• Արտադրության սարքավորումներ
• Պրոցեսներ և ապարատներ
• Դիզայն և փաթեթավորում
Image
Image
Image
Ամբիոնի բոլոր դասավանդող դասախոսները ղեկավարվում են նոր պետական ծրագրերով: Ամբիոնի բոլոր անդամները տարբեր ժամանակաշրջաններում մասնակցել են համապատասխան դասընթացների և ստացել են որակավորման բարձրացում: Երեք տարի անընդմեջ քոլեջում կազմակերպվել է "USAID VIRGINICE TECH" սեմինար պարապմունքներ, որոնց մասնակցել են ամբիոնի գրեթե բոլոր անդամները: Բոլոր մասնագիտական առարկաներից քոլեջում գործում են կաբինետ-լաբորատորիաներ, որոնք հնարավորինս հագեցված են սարքավորումներով, գրականությամբ, դիդակտիկ նյութերով, որոնք պարբերաբար թարմացվում են: Ամբիոնում մեծ ուշադրություն է դարձվում գործնական աշխատանքների կատարմանը: Ամբիոնի բոլոր դասախոսները կազմել են մասնագիտական թեստեր, որոնք օգտագործվում են դասերի ժամանակ:
Ուսումնական պլանով բոլոր մասնագիտությունների գծով նախատեսված են պրակտիկ պարապմունքներ (ուսումնական, տեխնոլոգիական, նախաավարտական): Քոլեջի տնօրինությունը կնքել է պայմանագրեր հանրապետության առաջատար ձեռնարկությունների հետ, որտեղ ուսանողներն անց են կացնում պրակտիկան: Այդ ձեռնարկություններից են.
• <<Կիլիկիա>> գարեջրի գործարանը
• <<Մարիաննա>> կաթի գործարանը
• <<Էլիտ Շանթ>> ՍՊԸ
• <<Գրանտ Քենդի>> հրուշակեղենի գործարանը
• <<Արվասար>>, <<Արարատ հոլ>>, <<Էլեն>>, <<Հին Էրիվան>> և այլ ռեստորանային համալիրները:

Հանրային սննդի տեխնոլոգիայի ամբիոն

 
Ամբիոնի վարիչ՝ Ն. Սահակյան
Հանրային սննդի տեխնոլոգիայի ամբիոնը քոլեջի հիմնական և ծավալուն ամբիոններից մեկն է: Ամբիոնն իրականացնում է «Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության կրթական ծրագիր՝ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: Ուսումնական գործընթացը իրականացնում են փորձառու, բազմիցս վերապատրաստված դասախոսներ՝ ուսանողակենտրոն, կարողություններին միտված մոդուլային ուսուցմամբ մոդուլային ուսումնական ծրագրերով: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսումնառողների ինքնուրույն, ստեղծագործական, հետազոտական աշխատանքներին: Պրակտիկ ուսուցումը անց է կացվում ՀՀ առաջատար ձեռնարկություններում /օբյեկտներում/ և քոլեջի ժամանակակից հագեցվածություն ունեցող կաբինետ-լաբորատորիաներում, փոքր խմբերի, քառափուլ և այլ ինտերակտիվ մեթոդներով: Այդ օբյեկտներից են.
• Արվասար
• Արարատ հոլ
• Էլեն
• Հին Էրիվան
• Արմենիա Մարիոտ
• Վալենսիա
• Կակտուս և  
Image
Ամբիոնի դասախոսները մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց մասնագիտական առաջընթացի զարգացմանը, ուսումնամեթոդական համալիրի հարստացմանը: Նրանք այդ նպատակով կազմել և կազմում են հետաքրքիր տեխնոլոգիական քարտեր, բաղադրատոմսերի հավաքածուներ, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և այլն: Դրանցից են.
• «Ապուրներ»
• «Հունական խոհանոց»
• «Հայկական ավանդական խոհանոց»
• «Հասարակական սնունդ» և այլն
Հետազոտական մեծածավալ աշխատանքներ են կատարել «Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության տարբեր կուրսերի ուսանողները՝ իրենց դասախոսների ղեկավարությամբ: Այդ աշխատանքներից են «Սննդում օգտագործվող դեղաբույսերը», «Ազգային խոհանոցի պատմությունից», «Միջազգային խոհանոց», «Աշխարհի համերը»: Ամբիոնում հաճախակի են կազմակերպվում փառատոններ, միջոցառումներ: Ուսանողները մասնակցում են Երևանում, ՀՀ մարզերում, ինչպես նաև արտերկրում կազմակերպվող փառատոններին, մրցանակաբաշխություններին: Յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտին կազմակերպվում են գործնական կարողությունների, հմտությունների ստուգատեսներ: Ուշագրավ էր վերջերս կազմակերպած «Դդմի փառատոնը», որին մասնակցում Էր Հունաստանի պատվիրակությունը դեսպանի գլխավորությամբ: Քոլեջը միջազգային հասարակական կազմակերպությունների և գործատուների հետ ունի սերտ համագործակցություն: Այդ համագործակցության արդյունքում շատ ուսանողներ և դասախոսներ եղել են արտասահմանյան մի շարք երկրների համապատասխան քոլեջներում՝ հիմնականում փորձի փոխանակման նպատակով: Այդ երկրներից են Ռուսաստանը, Չեխիան, Էստոնիան, Հունաստանը, Իտալիան, Լյուքսեմբուրգը, ուր մեր ուսանողները ներկայացրել են մեր ազգային խոհանոցը և հաճախ վերադարձել մրցանակներով, շնորհակալագրերով, որոնք ապացույցն են ամբիոնի անաչառ աշխատանքի: