ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ


Ընդհանուր բնագիտական առարկաների ամբիոն 
Սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական առարկաների
Պատմա-հասարակագիտական առարկաների ամբիոն  
Զբոսաշրջության և սպասարկման ամբիոն  
Հայոց և ռուսաց լեզուների ամբիոն 
Օտար լեզուների ամբիոն 
Սննդի արդյունաբերության տեխնոլոգիայի ամբիոն 
Հանրային սննդի տեխնոլոգիայի ամբիոն